Uncategorized

Óvodai beiratkozás

Óvodai/Bölcsődei beiratkozás

Közlemény a 2024/2025. nevelési évre vonatkozó óvodai/bölcsődei beiratkozás rendjéről

Gencsapáti Község Önkormányzata a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés b) pontja alapján – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdésére figyelemmel , valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény előírásaira tekintettel az óvodai és bölcsődei beiratkozás idejéről, az óvodai és bölcsődei jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról az alábbi közleményben tájékoztatja az óvodába/bölcsődébe készülő gyermekek szüleit.

Gencsapáti község Önkormányzata által fenntartott

  • Gyöngyös-kert Óvodába a gyermekeket 2024. április 22-23-24. napokon,
  • Az előreláthatóan szeptember 1. napján induló Gyöngyszem Bölcsődébe a gyermekeket 2024. május 6-7-8. napokon,

 9.00-16.00 között lehet beíratni.

A beiratkozás helye: Gyöngyös-kert Óvoda, 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 231.

Tel.: +36 30 690 4054

E-mail: gencsapati@gyongyoskertovoda.hu

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (1) bekezdése szerint a bölcsődei ellátás keretében – ha e törvény kivételt nem tesz – a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani. 42/A. § (1) bekezdése szerint a bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható. A bölcsődei beíratás rendjét a fenntartó szabja meg, korlátozó jogszabályi előírás nincsen. (A megadott központi beiratkozáson túl férőhely függvényében a felvétel 2025. januárig folyamatos) Ezek alapján a 2024/25. nevelési évre a 2024. április 14. napja előtt született gyermeket lehet a megadott időpontban beíratni.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Az Nkt. 8.§ (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.  Ezek alapján a 2024/25. nevelési évre kötelező azon gyermekek beíratása, akik 2024. augusztus 31-ig a 3. életévüket betöltik.

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Az óvodai, bölcsődei felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A gyermek beíratásának szándékát a szülők/törvényes képviselők személyesen kérhetik. A várakozás elkerülése érdekében a megadott telefonszámon egyeztessenek beiratkozási időpontot. Időpontfoglalás munkanapokon: 9.30-11.00 között.

A beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítványt, a születési anyakönyvi kivonatot, a társadalombiztosítási igazolványt,
  • szülő személyi azonosító igazolványát, lakcímet igazoló hatósági bizonyítványt,
  • nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőknek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén,
  • a sajátos nevelési igényű gyermekek jelentkezéséhez a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét,
  • bölcsődei felvétel esetén a szülő/törvényes képviselő munkaviszony igazolását,
  • továbbá a telefonos időpont egyeztetéskor megadott dokumentumokat.

Azon gyermekek esetén, akik 2024. szeptember 1. és 2025. augusztus 31. között töltik a 3. életévüket, óvodai felvételi szándékukat a szülők/törvényes képviselők jelezhetik az intézményben és férőhely függvényében előfelvételt nyerhetnek.

Azon gyermekek esetén, akik 2024. szeptember 1. és 2025. augusztus 31. között érik el a 20 hetes korukat, bölcsődei felvételi szándékukat a nevelési év folyamán folyamatosan jelezhetik az intézményben és férőhely függvényében előfelvételt nyerhetnek.

Az intézmény, alapító okirata alapján fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek közül az enyhe értelmi és beszédfogyatékos  óvodás gyermekeket is.

A felvételről, átvételről az óvoda igazgatója dönt.

Az óvoda igazgatója az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, kötetlen formában, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő harmincadik nap.

Az Óvoda alapító okiratának módosítása -Bölcsőde tagintézmény felvételével-, az új intézményvezető kinevezése, kisgyermeknevelők felvétele a megadott beíratási időpontokat nem befolyásolják.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a fentiekben meghatározott időpontban gondoskodjanak gyermekük óvodába történő beíratásáról!

Gencsapáti Község Önkormányzata

Óvodai beiratkozás bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva