Uncategorized

Beiratkozás 2020.

KÖZLEMÉNY

ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

 2020/2021. NEVELÉSI ÉVRE

 

A Gyöngyös-kert Óvoda Fenntartó Társulás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83.§ (2) bekezdés b) pontja alapján – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1)-(4) bekezdéseire figyelemmel az óvoda felvételi körzetében,

Gencsapáti község közigazgatási területén

 

az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi Közleményt teszi közzé.

A 2020/2021. nevelési évre vonatkozóan a gyermekek óvodai beíratásának időpontja:

  1. április 27. 28.29. 900-től -1600 óráig

A beiratkozás helye:   Gyöngyös-kert Óvoda

                                 9721Gencsapáti, Hunyadi út. 231.

                                  Tel./fax: 94/330-585

 

 

Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

 

A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól a gyermeket, ha azt családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

 

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A gyermek óvodai beíratásának szándékát a szülők/törvényes képviselők személyesen kérhetik az óvodában.

 

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az intézmény Alapító okirata alapján fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek közül az enyhe értelmi és beszédfogyatékos gyermekeket is.

 

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, születési anyakönyvi kivonatát, és társadalombiztosítási igazolványát,
  • a szülő személyi azonosító igazolványát és a lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
  • nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőknek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén,
  • a sajátos nevelési igényű gyermekek jelentkezéséhez a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét.

 

A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő harmincadik nap.

A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a szülő/törvényes képviselő az Intézményfenntartó Társuláshoz, mint fenntartóhoz, fellebezési kérelmet nyújthat be.  Az óvodavezető döntése tekintetében a Nkt. 37. § (1-3), és a 38. § alapján a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

 

 

 

 

 

Beiratkozás 2020. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva