Uncategorized

Beiratkozás 2022.

Közlemény

a 2022/2023-as nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás rendjéről

 

A Gyöngyös-kert Óvoda Fenntartó Társulás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83.§ (2) bekezdés b) pontja alapján – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1)-(4) bekezdéseire figyelemmel az óvoda felvételi körzetében,

Gencsapáti Község Közigazgatási területén

az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi Közleményt teszi közzé.

a Gencsapáti Gyöngyös-kert Óvodába a gyermekeket a 2022/2023-as nevelési évre 2022. április 25. 26. 27. napokon,     900-től -1600 óra között lehet beíratni.

A beiratkozás helye:  Gyöngyös-kert Óvoda

                                     9721 Gencsapáti, Hunyadi út. 231.

                                     Tel.: +36 30 690 40 54

                                     E-mail: gencsapati@gyongyoskertovoda.hu

 

Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni. Ezek alapján, a 2022/2023-as nevelési évre kötelező azon gyermekek beíratása, akik 2022. augusztus 31-ig a 3. életévüket betöltik.

 

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

 

A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól a gyermeket, ha azt családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A gyermek óvodai beíratásának szándékát a szülők/törvényes képviselők személyesen kérhetik az óvodában.  A várakozás elkerülése érdekében a +36 30 690 40 54 telefonszámon egyeztessenek beiratkozási időpontot. Időpontfoglalás munkanapokon:  930-1130 között.

 

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, születési anyakönyvi kivonatát, és társadalombiztosítási igazolványát,
  • a szülő személyi azonosító igazolványát és a lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
  • nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőknek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén,
  • a sajátos nevelési igényű gyermekek jelentkezéséhez a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét.

 

 

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Vagyis azon gyermekek, akik 2022. szeptember 1. és 2023. augusztus 31. között töltik a 3. életévüket, óvodai felvételi szándékukat jelezhetik az intézményben és férőhely függvényében előfelvételt nyerhetnek.

Az intézmény Alapító okirata alapján fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek közül az enyhe értelmi és beszédfogyatékos gyermekeket is.

A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

 

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő harmincadik nap.

A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a szülő/törvényes képviselő az Intézményfenntartó Társuláshoz, mint fenntartóhoz, fellebbezési kérelmet nyújthat be.  Az óvodavezető döntése tekintetében a Nkt. 37. § (1-3), és a 38. § alapján a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

 

Kérjük Önöket, hogy a fentiekben meghatározott időpontban gondoskodjanak gyermekük óvodába történő beíratásáról!

 

 

Beiratkozás 2022. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva