Cseperedő

Óvodai beiratkozás 2023.

Közlemény

a 2023/2024. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás rendjéről

 

Gencsapáti Község Önkormányzata a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83.§ (2) bekezdés b) pontja alapján – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésére figyelemmel az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról az alábbi közleményben tájékoztatja az óvodába készülő gyermekek szüleit.  

Gencsapáti Község Önkormányzata által fenntartott Gyöngyös-kert Óvodába a gyermekeket 2023. április 24. 25. 26. napokon,  900-től -1600 óra között lehet beíratni.

A beiratkozás helye:  Gyöngyös-kert Óvoda

                                     9721 Gencsapáti, Hunyadi út. 231.

                                     Tel.: +36 30 690 40 54

                                     E-mail: gencsapati@gyongyoskertovoda.hu

 

Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni. Ezek alapján, a 2023/2024-es nevelési évre kötelező azon gyermekek beíratása, akik 2023. augusztus 31-ig a 3. életévüket betöltik.

 

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerve (megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A gyermek óvodai beíratásának szándékát a szülők/törvényes képviselők személyesen kérhetik az óvodában.  A várakozás elkerülése érdekében a +36 30 690 40 54 telefonszámon egyeztessenek beiratkozási időpontot. Időpontfoglalás munkanapokon:  930-1100 között.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, születési anyakönyvi kivonatát, és társadalombiztosítási igazolványát,
  • a szülő személyi azonosító igazolványát és a lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
  • nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőknek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén,
  • a sajátos nevelési igényű gyermekek jelentkezéséhez a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét.

 

 

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Vagyis azon gyermekek, akik 2023. szeptember 1. és 2024. augusztus 31. között töltik a 3. életévüket, óvodai felvételi szándékukat jelezhetik az intézményben és férőhely függvényében előfelvételt nyerhetnek.

Az intézmény Alapító okirata alapján fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek közül az enyhe értelmi és beszédfogyatékos gyermekeket is.

A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, kötetlen formában, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

 

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő harmincadik nap.

A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a szülő/törvényes képviselő a Gencsapáti Község Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez fellebbezési kérelmet nyújthat be.  Az óvodavezető döntése tekintetében a Nkt. 37. § (1-3), és a 38. § alapján a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a fentiekben meghatározott időpontban gondoskodjanak gyermekük óvodába történő beíratásáról!

 

 

Gencsapáti Község Önkormányzata

Óvodai beiratkozás 2023. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva